هاکی روی یخ و چالشهای اقلیمی

با توجه به موقعیت آب و هوایی، بدیهیست هاکی روی یخ با شــرایط کشور ما هم‌خوانی ندارد، اما سعی شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار بر این بوده تا با تکیه بر دانش و تکنولوژی در فضاهای سرپوشیده، فضایی برای ورزش هاکی روی یخ فراهم سازد. تا بلکه شــهرهای دارای آب و هوای خشــک و کشورهای مشابه نیز از آن بهره‌مند شوند. موضوع قابل توجه اینکه با تغییر خط کشی و نقاشی این مجموعه‌ها میتوان از آن‌ها به عنوان زمینی برای ورزش اســکیت سرعت یا ورزش کرلینگ نیز استفاده کرد.

با توجه به موقعیت آب و هوایی، بدیهیست هاکی روی یخ با شــرایط کشور ما هم‌خوانی ندارد، اما سعی شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار بر این بوده تا با تکیه بر دانش و تکنولوژی در فضاهای سرپوشیده، فضایی برای ورزش هاکی روی یخ فراهم سازد. تا بلکه شــهرهای دارای آب و هوای خشــک و کشورهای مشابه نیز از آن بهره‌مند شوند. موضوع قابل توجه اینکه با تغییر خط کشی و نقاشی این مجموعه‌ها میتوان از آن‌ها به عنوان زمینی برای ورزش اســکیت سرعت یا ورزش کرلینگ نیز استفاده کرد.

ظرفیت ساخت پیست هاکی روی یخ در مناطق گرم و خشک

خوشبختانه تکنولوژی سرمایش به قدری پیشرفت کرده که در مناطق جغرافیایی با دمای هوای بالغ بر 50 درجه ســانتی‌گراد نیز امکان انجام چنین کاری در مجموعه‌های مســقف وجود دارد که فضای زمستانی واقعی را برای ورزشــکاران فراهم می سازد. سرما برای کشورهایی که زمستان ندارند، نشاط آور اســت، از این رو این مساله با استقبال زیادی مواجه شــده اســت. ناگفته نماند که گروه پیشگامان، قادر به ایجاد شــهربازی‌های برفی که در کشــورهای توسعه یافته هم جزو بازیهای جدید به شمار می‌رود، هســتیم؛ فضایی که در آن مردم بهطور واقعی ســرما را حس می‌کنند و از لذت دیدن و استفاده از برفی که ویژگی‌های برف طبیعی
را دارد، بهره مند می‌شــوند. با توجه به گسترش روز افزون درآمدهای صنعت توریسم و اقبال ســایر کشورها به کسب درآمد بیشتر از طریق فراهم آوردن زیرســاختهای مورد نیاز این صنعت، ســاخت چنین مجموعه‌هایی در منطقه خاورمیانه، نقش بسزایی در افزایش
جلب توریست و درآمدهای پایدار برای کشور خواهد داشت.

تنها پیست یخ استاندارد در ایران

تنها پیست هاکی روی یخ استاندارد در ایران پیست یخ ایران مال است. نمونه‌ای از پیست هاکی روی یخ در پدیده شاندیز مشهد وجود داشت که بعد از مدتی متوقف شد.
البته چنین مجموعه ورزشی در شمال تهران (بام لند) فعالیت دارد، ولی ابعاد آن بسیار کوچک اســت. نکته مهمی که باید به آن اشاره داشته باشم این اســت که نمونه پیســت یخ ایران مال حتی در خاورمیانه وجود ندارد و در نوع خود بی نظیر است.

گوشه‌ای از مصاحبه مهندس ولی زاده با ماهنامه دنیای سرمایه گذاری
مشاهده خبر چاپ این گزارش در :
جامعه خبری و تحلیلی الف
خبرنگاران
مرز نیوز


درباره ما

شرکت پیشگامان ماموریت دارد تا با بهره گیری و آموزش نیروهای فنی و مهندسی کار آمد و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و بکارگیری آنان در واحدهای مختلف اعم از بازاریابی و فروش ، بازرگانی و مهندسی ، ضمن ترجمه صحیح نیازمندی های صنعت جهت ارائه به شرکت های معتبر خارجی ، مشاور قابل اعتمادی برای صنعت کشور جهت تهیه و تامین و انتخاب بهترین گزینه ها جهت حل مشکلات و محدودیت ها در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای متقاضی گردد.

آخرین مقالات