پدر فقیر، پسر فقیرتر

فقر و اختلاف طبقاتی موجب کاهش سفرها و اقامت شهروندان در چادر شده

معیشت یک شخص به تأمین نیازهای اولیه شامل غذا، آب، سرپناه و پوشاک زندگی اشاره دارد. معیشت به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های ضروری برای زندگی روزمره تعریف می‌شود که در طول زندگی فرد انجام می‌شود. چنین فعالیت‌هایی می‌تواند شامل تأمین آب، غذا، دارو، سرپناه و پوشاک باشد. معیشت یک فرد مستلزم توانایی کسب نیازهای یاد […]